FROM Gen Z to be CEO 2023

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

FROM Gen Z to be CEO 2023

สมัครและเรียนหลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

Free

โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านการค้าและการส่งออก พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อาทิเรียนหลักสูตร E-Academy ของ NEA เพิ่มโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีสิทธิได้รับ SMEs Pro-active Fund และสิทธิพิเศษจากพันธมิตรของ NEA อีกมากมาย

เลือกประเภทของผู้สมัคร*

For foreigner please click

here

for registration